1200px-Pont_John_F._Kennedy_Strasbourg_13171- nom

Pont John F. Kennedy – Photo Roland Burckel